9. projekt nowelizacji Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

9 listopada ub.r. opublikowany został dziewiąty już projekt nowelizacji Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Zmodyfikowana ustawa zobowiązuje

jednostki samorządu terytorialnego do opracowania planu transportowego, natomiast powiaty, związki powiatów i związki powiatowo-gminne projekt zwalnia z obowiązku jego opracowania.

Plan transportowy w części dotyczącej transportu drogowego ma m.in. przedstawiać diagnozę skuteczności aktualnego modelu organizacji funkcjonowania transportu na danym obszarze z uwzględnieniem:

  • przebiegu dotychczasowych linii komunikacyjnych, wskazania obszarów, na których nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy, przewozów szkolnych niestanowiących publicznego transportu zbiorowego wraz z kosztami;
  • określać model organizacji przewozów;
  • określać standard dostępności komunikacyjnej linii komunikacyjnych, sieci komunikacyjnej lub obszarów objętych planem transportowym, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej – w szczególności przebieg linii komunikacyjnych, minimalny odstęp czasowy między poszczególnymi kursami oraz określać standard obsługi linii komunikacyjnych – w szczególności dotyczący taboru, zasad oznaczania poszczególnych linii komunikacyjnych, stosowania zintegrowanego systemu taryfowego.

 

Przy opracowywaniu planu transportowego należy uwzględnić w szczególności:

1) konieczność zapewnienia realizacji potrzeb przewozowych społeczności na obszarze   właściwości organizatora;

2) potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie obsługi potrzeb przewozowych osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej;

3) możliwość rozwoju publicznego transportu zbiorowego przy wykorzystaniu tramwajów, trolejbusów oraz pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.

Nowelizacja zobowiązuje również organizatorów szczebli od gminnego do związku powiatowo-gminnego do określenia potrzeb komunikacyjnych – poprzez wyznaczenie linii komunikacyjnych i częstotliwości obsługi połączeń komunikacyjnych – z wyłączeniem komunikacji miejskiej i z uwzględnieniem określenia modelu obsługi komunikacyjnej poprzez wskazanie:

– linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej lub obszarów, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej,

– linii komunikacyjnych, na których mogą być realizowane przewozy na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

 

Co z terminem wprowadzenia ustawy?

  • określenie potrzeb komunikacyjnych przez organizatorów publicznego transportowego, tj. gminy, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny nastąpi w terminie do 30 czerwca 2019 r.,
  • organizator publicznego transportu zbiorowego – marszałek województwa będzie obowiązany do opracowania planu transportowego zgodnie z nowymi wymaganiami planów w terminie do 30 czerwca 2020 r.,
  • przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym od 1 lipca 2021 r. Natomiast zgodnie z ust. 2 ww. zezwolenie będzie uprawniało do wykonywania przewozów zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu od 1 stycznia 2022 r.
  • przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem zmiany dotyczącej nowych zasad dofinansowania utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych oraz możliwości realizacji komercyjnych regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, która powinna wejść w życie 1 stycznia 2022 r., tj. z dniem, w którym zaczną obowiązywać nowe zasady wykonywania przewozów.