Węgry – „świadectwo zdatności do ruchu drogowego”

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/47/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów

„Węgierskie służby kontrolne w trakcie kontroli autobusów i ciężarówek żądają okazania tzw. „świadectwa zdatności do ruchu drogowego”, czyli w trakcie kontroli drogowej nie wystarczy okazanie dowodu rejestracyjnego z pieczątką diagnosty potwierdzającą ważność/aktualność  badania technicznego pojazdu!

Za brak takiego „świadectwa zdatności do ruchu drogowego”, węgierskie służby nakładają na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości 800.000 HUF.

 

Węgierskie służby kontrolne podają, że obowiązek posiadania przez kierowcę w pojeździe takiego dokumentu wynika z przepisów art. 7 i art. 10  DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L127/134 z dnia 29.4.2014 r.], gdzie „świadectwo zdatności do ruchu drogowego” zostało zdefiniowane jako „zaświadczenie badania zdatności do ruchu drogowego wydane przez właściwy organ lub stację kontroli pojazdów, zawierające wyniki badania zdatności do ruchu drogowego”.

 

Informujemy, że Polska nie wprowadziła jeszcze do porządku prawnego tej Dyrektywy 2014/47/UE, więc dlatego wielu polskich przedsiębiorców jest zaskoczonych takimi wymogami strony węgierskiej i tak znacznymi karami finansowymi.

W tej sytuacji, podobnych wymogów i restrykcji można się spodziewać także podczas przejazdu przez inne kraje Unii Europejskiej, które wdrożyły tą Dyrektywę, więc zalecamy, aby przy przewozach międzynarodowych kierowca był wyposażony w uwierzytelniony lub oryginalny wydruk takiego świadectwa zdatności do ruchu drogowego.

 

Poniżej cytujemy przepisy art. 7 i art. 10 z tej Dyrektywy:

„Artykuł 7 Obowiązki

Państwa członkowskie wymagają, aby świadectwo zdatności do ruchu drogowego odpowiadające najbardziej aktualnemu badaniu zdatności do ruchu drogowego lub jego kopia lub – w przypadku wydania elektronicznego świadectwa zdatności do ruchu drogowego – uwierzytelniony lub oryginalny wydruk takiego świadectwa oraz protokół najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej były przechowywane w pojeździe, jeżeli są one dostępne. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim organom na akceptowanie elektronicznych materiałów dowodowych takich kontroli, jeżeli informacje na ten temat są dostępne.

Państwa członkowskie wymagają, aby przedsiębiorcy i kierowcy pojazdu podlegającego drogowej kontroli technicznej współpracowali z funkcjonariuszami służb kontrolnych oraz zapewniali dostęp do pojazdu, jego części i wszelkiej właściwej dokumentacji do celów kontroli.

Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiedzialność przedsiębiorców za utrzymywanie wykorzystywanych przez nich pojazdów w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i w stanie zdatności do ruchu drogowego została określona, bez uszczerbku dla odpowiedzialności kierowców tych pojazdów.

Artykuł 10 Przebieg i metody drogowych kontroli technicznych

Państwa członkowskie zapewniają, aby pojazdy wybrane zgodnie z art. 9 były poddawane wstępnej drogowej kontroli technicznej.

Podczas każdej wstępnej drogowej kontroli technicznej pojazdu funkcjonariusz służb kontrolnych:

a)sprawdza ostatnie świadectwo zdatności do ruchu drogowego i protokół drogowej kontroli technicznej, jeżeli jest dostępny, przechowywane w pojeździe, lub elektroniczne materiały dowodowe tych kontroli, zgodnie z art. 7 ust. 1;

 

b)przeprowadza wzrokową ocenę stanu technicznego pojazdu;

 

c)może przeprowadzać wzrokową ocenę zabezpieczenia ładunku pojazdu zgodnie z art. 13;

 

d)może przeprowadzać badania techniczne za pomocą każdej metody uznanej za właściwą. Takie badania techniczne można przeprowadzać w celu uzasadnienia decyzji o poddaniu pojazdu bardziej szczegółowej drogowej kontroli technicznej lub w celu zobowiązania do niezwłocznego usunięcia usterek zgodnie z art. 14 ust. 1.

 

Funkcjonariusz służb kontrolnych sprawdza, czy wszelkie usterki wskazane w ramach poprzedniej drogowej kontroli technicznej zostały usunięte.

Na podstawie wyników wstępnej kontroli funkcjonariusz służb kontrolnych decyduje, czy pojazd lub jego przyczepę należy poddać bardziej szczegółowej kontroli drogowej.

Bardziej szczegółowa drogowa kontrola techniczna obejmuje te pozycje wymienione w załączniku II, które uznano za niezbędne i istotne, w szczególności z uwzględnieniem bezpieczeństwa hamulców, opon, kół i podwozia, a także uciążliwości pojazdu, oraz zalecane metody badania tych pozycji.

W przypadku gdy świadectwo zdatności do ruchu drogowego lub protokół kontroli drogowej wskazuje, że w trakcie poprzednich trzech miesięcy przeprowadzono kontrolę jednej z pozycji wymienionych w załączniku II, funkcjonariusz służb kontrolnych nie sprawdza tej pozycji, chyba że jest to uzasadnione istnieniem oczywistej usterki.”

Co więcej, zmiana ta oznacza, że kierowca będzie musiał posiadać dwa dowody  – pieczątkę w dowodzie i kartkę A-4 ze stacji kontroli pojazdów (w załączeniu wzór).

Kontrolowane firmy odwołują się, powołując się na Konwencję wiedeńską – z jakim skutkiem? Jeszcze nie wiadomo.

Zaświadczenieo przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu   

Źródło:  PIGTSiS