PROCEDURY – KIEROWCO – NIE WWIEZIESZ KANAPEK DO POLSKI

Na przejściach granicznych każdy kierowca może zobaczyć wywieszone plakaty oraz otrzymać odpowiednie ulotki informacyjne dotyczące zakazu wwozu na teren RP osobistych przesyłek pochodzenia zwierzęcego rozumianych też jako żywność do konsumpcji przewożona w kabinie kierowcy.

Jeżeli kierowca wraca do Polski spoza UE i ma w swojej kabinie mięso lub produkty mięsne musi pamiętać o surowych procedurach związanych z przywożeniem takich produktów. Mówi o tym rozporządzenie Komisji (WE) NR 206/2009 z 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004. Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające odpowiednich wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE. Polega to na zgłoszeniu funkcjonariuszowi celnemu takich produktów, który następnie umieszcza je w specjalnym pojemniku i potem je utylizuje. Niezgłoszenie takich produktów Służbie Celnej traktowane jest jako nielegalny obrót i może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego. Towary takie podlegają zatrzymaniu i zniszczeniu zgodnie z ustawodawstwem krajowym.