WYKAZ POLSKICH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH ZAWIESZONYCH OD 15 MARCA 2020 R. OD GODZ. 0.00

Od 15 marca 2020 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawieszony lub ograniczony jest ruch graniczny na części przejść z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, od 15 marca 2020 r. od godz. 0.00:  Zawiesza się ruch graniczny na następujących przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą:

granica państwowa z Federacją Rosyjską:

Gołdap – Gusiew – drogowe

Gronowo – Mamonowo – drogowe

granica państwowa z Republiką Białoruś:

Rudawka – Lesnaja – rzeczne

Białowieża – Piererow – drogowe

Sławatycze – Domaczewo – drogowe

Połowce – Pieszczatka – drogowe

Czeremcha – Wysokolitowsk – kolejowe

 granica państwowa z Ukrainą:

Zosin – Ustiług – drogowe

Dołhobyczów – Uhrynów – drogowe

Hrebenne – Rawa Ruska – kolejowe

Budomierz – Hruszew – drogowe

Medyka – Szeginie – drogowe

Krościenko – Smolnica – drogowe

Krościenko – Chyrów – kolejowe.

 Ogranicza się ruch graniczny na niżej wymienionych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą.

Szczegółowe informacje o zasadach przekraczania granicy:

Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia grani­cznego Dozwolony rodzaj ruchu granicznego Czas otwarcia przejścia granicznego
a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:
1. Braniewo -Mamonowo kolejowe towarowy całodobowo
2. Bezledy -Bagrationowsk drogowe osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy ­pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowe całodobowo
3. Grzechotki -Mamonowo II drogowe osobowy: samochodami osobowymi *, towarowy całodobowo
b) granica państwowa z Republiką Białoruś:
1. Kuźnica Białostocka -Bruzgi drogowe osobowy: samochodami osobowymi *, towarowy całodobowo
2. Bobrowniki -Bierestowica drogowe osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy całodobowo
3. Kukuryki ­Kozłowiczy drogowe towarowy całodobowo
4. Terespol -Brześć drogowe osobowy: samochodami osobowymi* całodobowo
c) granica państwowa z Ukrainą:
1. Dorohusk -Jagodzin drogowe osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy całodobowo
2. Hrebenne -Rawa Ruska drogowe osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy całodobowo
3. Korczowa -Krakowiec drogowe osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy całodobowo

 

* W powyższych przejściach granicznych w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej przekraczać granicę państwową będą mogli:

  1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
  4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
  5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
  8. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

 

Źródło: KAS