PONAD 90-TONOWY ZESTAW BEZ ZEZWOLENIA

W nocy  4/5 września br. na autostradzie A1 patrol Inspekcji Transportu Drogowego wytypował do kontroli pojazd członowy, którym przewoźnik drogowy z woj. łódzkiego przewoził maszynę budowlaną (tzw. palownicę). Kierowca okazał do kontroli zezwolenie kategorii V uprawniające do przejazdu po drogach publicznych zestawu o normatywnych naciskach osi i masie całkowitej do 60 ton. Inspektorzy przypuszczali jednak, że zespół pojazdów jest cięższy i dlatego skierowali go na punkt kontrolny, gdzie wykonali jego ważenie. Urządzenia pomiarowe wskazały masę całkowitą zespołu pojazdów 92,3 ton, czyli przekroczenie 40-tonowej normy o ponad 52 tony, a także przekroczenie dopuszczalnych nacisków potrójnej osi ciągnika o 12 ton, oraz wszystkich czterech osi naczepy – od 3,55 ton od 3,8 ton. Tym samym zezwolenie kategorii V, które okazał do kontroli kierowca nie uprawniało do tego przejazdu. Przewoźnik powinien posiadać na ten przejazd zezwolenie kategorii VII, którego wydanie wiąże się z wyznaczeniem bezpiecznej trasy przejazdu przez zarządców dróg, zapewniającej ochronę infrastruktury budowlanej i drogowej – w tym bezpieczeństwo mostów i wiaduktów. Ale to nie jedyny problem, ponieważ przejazd tego zestawu zabezpieczany był przez jeden pojazd pilotujący – podczas, gdy przepisy wymagają, aby pojazdy nienormatywne o masie całkowitej przekraczającej 80 ton były pilotowane przez dwóch pilotów.

W związku ze stwierdzonym przejazdem po drogach publicznych pojazdem członowym o przekroczonej dopuszczalnej masie całkowitej, dopuszczalnej długości i dopuszczalnej szerokości bez wymaganego zezwolenia oraz z niewystarczającą ilością pojazdów pilotujących wobec przewoźnika drogowego zostały wszczęte postępowanie wyjaśniające, a zestaw z ładunkiem trafił na parking strzeżony. Pozostanie tam do czasu, aż wyznaczona zostanie przez zarządców dróg bezpieczna trasa przejazdu i wydane na jego przejazd zezwolenie kategorii VII.

Źródło: WITD Bydgoszcz