PRZYPOMINAMY O TERMINIE SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ ADR

Zgodnie z art. 16.1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, podmioty prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania z takiej działalności.

Sprawozdanie może sporządzić i podpisać jedynie doradca posiadający ważne uprawnienia, a uczestnik przewozu potwierdza dane swoim podpisem.

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych jasno określa:

„Art. 16. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:

1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio:

  1. a) Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

(…)

2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.”