PRZEWÓZ ADR BEZ PRAWIDŁOWEGO OZNAKOWANIA, DOKUMENTÓW I WYPOSAŻENIA

Przeładowanym pojazdem przewożono luzem materiał niebezpieczny stały, zagrażający środowisku – o numerze UN 3077. Jednostka transportowa nie posiadała odpowiedniego oznakowania. Z przodu i z tyłu pojazdu umieszczono prostokątne tablice barwy pomarańczowej. Na bokach samochodu nie zamocowano tablic barwy pomarańczowej zaopatrzonych w numer rozpoznawczy zagrożenia oraz numer UN. Na obu bokach i z tyłu pojazdu nie umieszczono również nalepek ostrzegawczych wymaganych przy przewożonym materiale niebezpiecznym.

Podczas prowadzonej kontroli okazało się, iż kierowca, obywatel Ukrainy, nie przedstawił żadnych wymaganych umową ADR dokumentów tj. listu przewozowego zawierającego informacje dotyczące rodzaju i ilości przewożonego ładunku, instrukcji pisemnej określającej wyposażenie i czynności, jakie powinien wykonać kierowca w razie zaistnienia wypadku lub awarii podczas realizowanego przewozu, zaświadczenie ADR kierowcy uprawniającego do przewozu materiału niebezpiecznego. Dodatkowo kierowca nie okazał żadnego dokumentu potwierdzającego odbycia kwalifikacji wstępnej oraz wymaganego wypisu z licencji uprawniającej przewoźnika do realizacji przedmiotowego przewozu.

Kontrolowana jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne powinna być wyposażona w gaśnice o łącznej minimalnej całkowitej pojemność 12 kilogramów. Kierowca okazał dwie o łącznej pojemności 7 kilogramów. Brakowało sprzętu ochrony ogólnej, w tym klina pod koła.

W ramach kontroli stanu technicznego inspektorzy stwierdzili wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelności układu hamulcowego, wydechowego oraz niesprawne oświetlenie. Tylna tablica rejestracyjna była nieczytelna i uszkodzona. Inspektorzy TD zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami przy przewozie materiałów niebezpiecznych wobec przewoźnika, zarządzającego transportem, nadawcy oraz załadowcy zostało wszczętych 6 postępowań administracyjnych. Do czasu ustania nieprawidłowości przy realizacji tego przewozu inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy.

Źródło: WITD Wrocław