NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM PODPISANA

8 kwietnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Ustawa nakłada na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek utworzenia systemu wymiany komunikatów RSI, w ramach prowadzonego punktu kontaktowego. W przypadku gdy wstępna lub szczegółowa drogowa kontrola techniczna pojazdów (kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy) wykaże, że kontrolowany pojazd niezarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, Główny Inspektor Transportu Drogowego informuje o wynikach kontroli państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym pojazd ten jest zarejestrowany, oraz może zwrócić się do właściwego organu tego państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego tego pojazdu. Przekazywanie informacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego będzie następować za pomocą systemu komunikatów RSI.

Prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralna ewidencja naruszeń (CEN), zostanie także powiększona o dane dotychczas niegromadzone, które powinny zostać umieszczone zarówno w protokole drogowej kontroli technicznej pojazdu, jak i bardziej szczegółowej drogowej kontroli technicznej przekazywanym w formie komunikatu RSI. Wśród gromadzonych danych znajdą się informacje obejmujące: markę, typ, numer rejestracyjny, numer VIN i kraj rejestracji pojazdu. Celem tej zmiany jest więc umożliwienie gromadzenia i przetwarzania danych w zakresie zgodnym z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/2205.

Ustawa modyfikuje również dotychczasowy sposób przekazywania przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego do Głównego Inspektora Transportu Drogowego informacji uzyskanych w trakcie kontroli pojazdów, tj. przy użyciu formularzy elektronicznych lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Informacje te będą przekazywane niezwłocznie po zakończeniu kontroli za pośrednictwem centralnej ewidencji naruszeń (CEN).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 54e ust. 2 (usługi systemu wymiany komunikatów RSI), który wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Źródło: prezydent.pl