RZĄD UMOŻLIWIA PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KIEROWCÓW W FORMIE E-LEARNINGU

Rada Ministrów przyjęła 10 sierpnia 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy. Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące m.in. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz procedury uzyskiwania prawa jazdy i zawieszania uprawnień do kierowania pojazdami.

Kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning). Zdaniem MI przyspieszy to realizację szkoleń i ułatwi ich przeprowadzenie.
Zgoda na prowadzenie zdalnego nauczania będzie udzielana po spełnieniu dodatkowych warunków przez ośrodki szkolenia, które zamierzają korzystać z tej formy szkolenia, a cofana w przypadku zaprzestania spełnienia tych warunków. Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek szkolenia, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania w zakresie posiadanej infrastruktury i kadry wykładowej. Służy to umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym ośrodkom szkolenia, które poprzez nieprzerwaną kilkuletnią działalność będą dawać rękojmię na prowadzenie szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu w sposób rzetelny i zgodny z prawem.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

Źródło: MI