PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ WDRAŻAJĄCĄ UNIJNY PAKIET MOBILNOŚCI

Wczoraj, 27 stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców, która wdraża do polskich przepisów unijny pakiet mobilności. Obejmuje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące m.in.: dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, zmodyfikowano definicję bazy eksploatacyjnej, rozszerzono katalog przestępstw w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy czy doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej.

Większość zapisów dotyczy zasad funkcjonowania polskich przewoźników, ale i w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, wprowadzono m.in.  poniższe zmiany:

  • zmieniono definicję podróży służbowej w ten sposób, aby za taką podróż było uznawane tylko zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych;
  • doprecyzowano, że w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku;
  • kierowcy wykonującemu krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej przysługiwać mają należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

Źródło: Kancelaria RP, fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP