PRZYPOMINAMY O ZŁOŻENIU ROCZNEGO SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE PRZEWOZÓW ADR

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,  podmioty prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania z takiej działalności. Obowiązek ten obejmuje nie tylko przewoźników drogowych, ale także innych uczestników przewozów drogowych wykonujących czynności związane z przewozami towarów niebezpiecznych – w szczególności nadawców, odbiorców i rozładowców.

Zbierane dane powinny dotyczyć tylko towarów, które przyjechały/wyjechały na „pełnym ADR”, czyli pojazdem oznakowanym tablicami barwy pomarańczowej.

Sprawozdanie może sporządzić i podpisać jedynie doradca posiadający ważne uprawnienia, a uczestnik przewozu potwierdza dane swoim podpisem.

Roczne sprawozdanie należy wysłać wojewódzkiemu inspektorowi transportu rogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych w terminie do 28 lutego 2022r.