BĘDZIE WIĘKSZA KONTROLA POD KĄTEM BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Główny cel wprowadzanych zmian, to wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym. By tak się mogło stać, Rada Ministrów przyjęła 26 lipca projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury.

Jednym z ważniejszych zapisów w ustawie jest ten, który mówi, że wprowadzony zostanie organ nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

Nadzór powierzony zostanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, natomiast starosta będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

 

Źródło: MI