LIST – 18-LATEK WALCZY Z WYDZIAŁEM KOMUNIKACJI O WYDANIE PROFILU KIEROWCY ZAWODOWEGO

Dzień dobry,
piszę do Państwa o mojej absurdalnej sytuacji związanej z wydaniem Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) przez mój wydział komunikacji w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Białołęka oraz kompletnym brakiem kompetencji i znajomości przepisów.

Mam 18 lat, niedługo 19. Prawo jazdy kategorii B posiadam od stycznia 2022 roku. Od małego dziecka fascynują mnie duże pojazdy – ciężarowe i autobusy. Postanowiłem pójść w tym kierunku i chcę zostać zawodowym kierowcą.

Świeżo przed złożeniem wniosku w wydziale komunikacji w kwietniu wykonałem badania lekarskie i psychologiczne wymagane dla kategorii C i C+E oraz dla Kwalifikacji wstępnej: orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kat. C, C+E, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kat. C, C+E, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

26 kwietnia br. w Wydziale Komunikacji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy złożyłem wniosek o wydanie mi Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) potrzebnego do rozpoczęcia szkolenia Kwalifikacji wstępnej (czyli kodu 95). Od razu rozpoczęła się dyskusja z Paniami urzędniczkami, że „jest Pan za młody, aby mieć kategorię C”. Przedstawiłem od razu podstawy prawne, jednakże nie skończyło się to sukcesem i zostałem odesłany z przysłowiowym „kwitkiem”.

Prawo jazdy kat. C i C+E może mieć osoba w wieku 18 lat, która ukończyła Kwalifikację wstępną tzw. „pełną”, czyli w wymiarze 280 godzin. To samo tyczy się kategorii D, kiedy wiek minimalny jest obniżony do lat 21.

W kwietniu br. Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło zmiany w szkoleniach kierowców zawodowych i wprowadziło elektroniczny Profil Kierowcy Zawodowego, dla nowych kierowców – w przypadku udziału w szkoleniu na Kwalifikację wstępną, wstępną przyspieszoną itp. oraz dla tych „starych” – w przypadku szkolenia okresowego. Dla „nowicjuszy” wprowadzono natomiast egzamin państwowy z Kwalifikacji wstępnej realizowany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

2 dni później po złożeniu wniosku, zostałem wezwany do urzędu w celu przedłożenia zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacji wstępnej. Jest to absurd, gdyż ja dopiero ubiegam się o uzyskanie Kwalifikacji wstępnej i jest to niemożliwe, żebym coś takiego przedłożył. Bez elektronicznego Profilu Kierowcy Zawodowego nie mogę rozpocząć kursu właśnie Kwalifikacji wstępnej. Zatem jak mogę pokazać zaświadczenie o ukończonym kursie?

Po kolejnych dyskusjach, także z naczelniczką wydziału nie przyniosło to skutku. Kontaktował się z nią także prezes mojego ośrodka szkolenia, w którym chcę zrobić kurs Kwalifikacji wstępnej oraz prawa jazdy kat. C i C+E. Pani naczelnik oznajmiła, że „nie wyobraża sobie 18-latka za kierownicą tira”.

Dobrze, Pani może mieć swoje przekonania na ten temat, ale chyba urzędnik państwowy powinien postępować zgodnie z przepisami prawa, a nie własnymi poglądami.

Sprawa zaczęła się ciągnąć. W maju dostałem następne pismo z urzędu o tym, że jeżeli nie przedstawię zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacji wstępnej zostanie wydana mi decyzja odmowna.

W czerwcu tak też się stało. Dostałem decyzję odmowną w sprawie wydania mi prawa jazdy kat. C, C+E, a ściślej Profilu Kierowcy Zawodowego (wychodzi na to, że urzędowo nawet wydanie profili nazywane jest już wydaniem prawa jazdy) z racji, że nie przedłożyłem tego zaświadczenia o Kwalifikacji wstępnej.

Decyzja jest z końca czerwca, jednakże pocztą otrzymałem ją dopiero pod koniec lipca – czas więc leci.

Zgodnie z przysługującym mi prawem do odwołania się od decyzji, w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma napisałem odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W odwołaniu szczegółowo opisałem sytuację i wskazałem wszystkie podstawy prawne. Wydział Komunikacji z datą 01.08.2022r. przesłał moje odwołanie wraz z wnioskiem, badaniami i innymi dokumentami do SKO.

Niestety, SKO do dnia dzisiejszego (1 października 2022) nie rozpatrzyło mojego odwołania, a ustawowo ma na to miesiąc, góra dwa miesiące w przypadku spraw szczególnych. Nie zostałem poinformowany o niezałatwieniu sprawy w terminie, co jest także ustawowym obowiązkiem organów administracji publicznej, aby powiadomić stronę o zwłoce wraz z podaniem przyczyny. W związku z ociąganiem się od rozpatrzenia mojego odwołania wysłałem ponaglenie do SKO.
W chwili obecnej jestem totalnie zablokowany, nie mogę rozpocząć kursów, mój wniosek wraz z badaniami lekarskimi i psychologicznymi, a także innymi dokumentami w tej sprawie „zaginął”. SKO dopuściło się poważnego uchybienia i złamało prawo.

Sprawa skończy się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, nie mam zamiaru dłużej czekać.

Po konsultacji z prezesem OSK i jego prawnikiem dowiedziałem się, że spełniam wszystkie warunki, aby rozpocząć szkolenie Kwalifikacji wstępnej jak i kurs prawa jazdy kategorii C i C+E. Jednakże tutaj mam do czynienia z przesądami pani naczelnik, która nie potrafi dopuścić do siebie, że tak młoda osoba jak ja może stać się kierowcą zawodowym.

Jako ciekawostkę dodam, że właśnie w ośrodku szkolenia, w którym chciałem podjąć się kursów, szkolenie odbył mój rówieśnik, który PKZ i PKK otrzymał w swoim wydziale komunikacji w starostwie powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim bez jakichkolwiek problemów i ingerencji osób zewnętrznych.

Mamy już październik, a sprawa ciągnie się od końca kwietnia, więc już 5 miesięcy. Jest to skandaliczne, kiedy to wydanie profilu powinno odbyć się w góra kilkanaście minut, jeżeli wszystkie warunki prawne są spełnione, a tak w moim przypadku jest.
Kierowców brakuje, kursy nie są tanie, a rząd, który wprowadził te ustawy i samorządy, które są wykonawcami wniosków o wydawanie uprawnień, zamiast ułatwiać szkolenie nowych kierowców, tylko powoduje utrudnienia i szkodzi branży transportowej.
Podsumowując, postępowanie naczelnika wydziału komunikacji w urzędzie Warszawa-Białołęka, a teraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie jest niedopuszczalne, złamali przepisy, a przez to ja zostałem poszkodowany i jestem wstrzymany z podjęciem kursów na Kwalifikację wstępną i prawo jazdy kat. C i C+E.

Poniżej przedstawiam podstawy prawne w zakresie uzyskania uprawnień kierowcy w wieku 18 lat:

– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328):
* Art. 2 pkt 4: profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.
* Art. 8 ust. 1 i pkt 6: Minimalny wiek do kierowania pojazdami wynosi: 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;* Art. 9. ust. 1 i pkt 1: Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C i C+E wynosi 18 lat;
* Art. 21. ust 1: Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem…;
Art. 21. ust 3: Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 9, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy…;
– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 180):
* Art. 39a ust. 1 pkt 1 ppkt 2: Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta: ukończyła18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: – C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną…;
* Art. 39b ust. 1: Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwany dalej „profilem kierowcy zawodowego”, niemająca przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy…;
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022 poz. 739):
§ 7. 1. Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona informuje ośrodek szkolenia albo jednostkę systemu oświaty o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego umieszczonym w systemie, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655).;
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2022r. poz. 874):
* § 1. pkt 2: …Osoba ubiegająca się o wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, przed przystąpieniem do kwalifikacji, o której mowa w art. 39b ust. 1 i w art. 39b2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209), oraz do szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 1 tej ustawy, składa do starosty następujące dokumenty:…;
* § 1. ust. 3:  Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kierowcy zawodowego w systemie teleinformatycznym.;

 

Pozdrawiam

 

Filip R.