OBOWIĄZEK OŚWIADCZENIA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH (KIEROWCÓW)

Zgodnie ze zmienioną Ustawą o transporcie drogowym przewoźnicy mają nowy obowiązek corocznego składania oświadczenia o liczbie zatrudnionych kierowców do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Oświadczenie składa się co roku w terminie do 31 marca. Zgodnie z wyjaśnieniami GITD pierwsze takie oświadczenia składane są w 2023 roku. Obwiązek zgłoszenia wynika z art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym:

8.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada
corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 właściwość organów w sprawach zezwolenia i licencji ma wykonywanie transportu drogowego ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia,
wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

 

Zgodnie z nim należy wskazać ilość kierowców (bez względu na formę zatrudnienia) na dzień 31 grudnia oraz wyliczyć średnią arytmetyczną liczby kierowców (bez względu na formę zatrudnienia) z całego roku. W obliczaniu średniej ilości kierowców należy wziąć pod uwagę sumę kierowców zatrudnionych w poszczególnych miesiącach podzieloną przez liczbę miesięcy w roku.

 

Wzór oświadczenia – LINK

 

Jeżeli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego było wydane przez starostwo powiatowe oświadczenie może się różnić. Część starostw przygotowała własne wzory oświadczeń.

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców www.brk.pl , fot. poglądowa