NOWY FORMULARZ SPRAWOZDANIA ADR ZA ROK 2022

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – ADR (DzU z 2022 r. poz. 2147), uczestnik takiego transportu zobowiązany jest złożyć we właściwym miejscowo dla siedziby uczestnika wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w tym zakresie za 2022 rok, w terminie do 28 lutego 2023 r.

Należy jednak pamiętać, że 24 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 9 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (DzU 2022, poz. 1227).

Do wzoru formularza m.in. została dodana kolumna „NADAWANIE”, gdzie należy podać ilość towarów niebezpiecznych wynikającą z czynności wykonywanych przez nadawcę, o którym mowa w 1.4 ADR. Zgodnie z ADR „Nadawca oznacza przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne, zarówno we własnym imieniu jak też w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu”.

Jeżeli przedsiębiorca występuje na dokumencie przewozowym jako „nadawca” zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania.

wzór formularza

Źródło: ITD