JUŻ WKRÓTCE ZMIANY W SZKOLENIACH KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Rozporządzenie wchodzi w życie już 25 kwietnia, z wyjątkiem kilku zmian, które wejdą w życie odpowiednio później.

Nowe rozwiązania racjonalizują proces uzyskiwania i przedłużania uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonywania przewozów drogowych.

 

Istotne zmiany:

  • zwolnienie podmiotów prowadzących szkolenia z obowiązku weryfikacji w profilu kierowcy zawodowego aktualności orzeczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • odejście od obowiązku potwierdzania wpisów w dokumentacji w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na rzecz unikalnego identyfikatora i hasła nadanych w ww. systemie;
  • zaliczenie do modułów szkolenia okresowego zawierających zajęcia praktyczne tych jednostek dydaktycznych, które są prowadzone w sali (np. na trenażerach tachografów cyfrowych);
  • w odniesieniu do nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learnig);
  • wprowadzenia zasady, iż godzina zajęć i ćwiczeń jest równa 60 minutom, a w każdej godzinie uwzględnia się także przerwę w zajęciach i ćwiczeniach trwającą od 5 do 10 minut;
  • przywrócenie wydawania osobie szkolonej świadectwa kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej.

 

Więcej pod linkiem: LINK

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców, fot. poglądowa