ADR 2019-2021 r. zmiany dla kierowców

ADR 2019-2021 r. zmiany dla kierowców

Jak w każdym roku nieparzystym wchodzą w życie zmiany umowy europejskiej dotyczącej przewozu międzynarodowego towarów niebezpiecznych zwanej powszechnie „ADR”. Stosowne oświadczenie rządowe o wprowadzeniu zmian do załączników do ADR ukazało się w tym roku stosunkowo wcześnie, bo już 26 kwietnia. Kończy się okres przejściowy i od 1 lipca br. przy przewozach towarów niebezpiecznych obowiązywać będzie ADR 2019-2021. Oto kilka najważniejszych z punktu widzenia kierowcy zmian.

 

  • Pojawiły się nowe pozycje – przedmioty zawierające towary niebezpieczne .Przypisano im numery UN 3537 – 3548. W zależności od zawartego w nich materiału są one zaklasyfikowane do klas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 lub 9. Do tych pozycji mogą być zaklasyfikowane jedynie te przedmioty, które nie mają dotychczas swoich pozycji indywidualnych. Zatem różnego rodzaju akumulatory, urządzenia chłodnicze, silniki, pojazdy, urządzenia ratownicze są w dalszym ciągu przewożone na dotychczasowych zasadach, pod własnymi numerami UN.

ADR nie ogranicza ilości towaru niebezpiecznego zawartego w takim przedmiocie, a mimo to przedmiotom tym przypisano kategorię transportową 4. Oznacza to, że można zastosować wyłączenie dotyczące ilości w jednostce transportowej 1.1.3.6, tzw. „1000 punktów”. Jedziemy zatem bez tablic, ale za to z dokumentem przewozowym zgodnym z ADR.

Przedmioty mogą być przewożone w odpowiednio mocnych, lecz nie koniecznie certyfikowanych opakowaniach lub, jeżeli sama konstrukcja przedmiotu zapewnia właściwe zabezpieczenie przed uwolnieniem towaru, bez opakowania. Opakowanie lub przedmiot bez opakowania powinno być oznakowane nalepkami i jeżeli jest to wymagane – strzałkami kierunkowymi.

  • Przedmioty zawierające towary niebezpieczne w ilościach nie większych niż wynikających z ograniczeń LQ i nie posiadają dotychczas swoich pozycji indywidualnych są klasyfikowane do pozycji UN 3363. Zgodnie z instrukcją pakowania P907 przedmioty te powinny być zapakowane w odpowiednio mocne, lecz niecertyfikowane opakowania. Sztuka przesyłki powinna być oznakowana nalepką ostrzegawczą nr 9. Przedmioty tak przygotowane do przewozu nie podlegają żadnym innym przepisom ADR.
  • Wprowadzenie nowych pozycji dotyczących przedmiotów zawierających towary niebezpieczne spowodowało, że bezprzedmiotowy stał się dotychczasowy przepis 1.1.3.2(b) zwalniający z ADR przewóz takich przedmiotów. Został on wykreślony.
  • Uczestnik przewozu, który zgodnie z zakresem obowiązków jest tylko nadawcą będzie zobowiązany do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Obowiązuje przy tym okres przejściowy do końca grudnia 2022 r. I tutaj istotna uwaga: zgodnie z definicją „nadawcy” zawartą w ADR, nadawcą jest również firma spedycyjna, której często jedyną rolą jest kojarzenie ładunku i przewoźnika.
  •  W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych przy zastosowaniu wyłączenia dotyczącego ilości w jednostce transportowej (tzw. „1000 punktów”) nadawca wystawiając dokument przewozowy jest zobowiązany podać całkowitą ilość towarów niebezpiecznych każdej kategorii transportowej (jak dotychczas…) oraz ilość obliczoną. Oznacza to konieczność przemnożenie ilości przez odpowiednie dla każdej kategorii transportowej współczynniki.
  • Zmiany są również w klasyfikacji jeżeli chodzi o nawozy sztuczne. Odwołanie do nowego rozdziału w podręczniku badania kryteriów powoduje, że praktycznie  wszystkie nawozy sztuczne na bazie azotanu amonu podlegają przepisom ADR. Takie podejście powoduje, że często to sprzedawca będzie musiał zorganizować dowóz nawozów do gospodarstwa rolnika.

W wypadku towarów, które mają w Wykazie podane dwie lub więcej nazw przewozowych do wyboru (około 200 pozycji UN), w dokumencie przewozowym i na oznakowaniu należy wybrać jedną, najbardziej właściwą nazwę.

Sprawdź także