Badania lekarskie kierowców

Jak zostać kierowcą

Badania lekarskie kierowców

Kierowca, który wykonuje przewóz drogowy, musi przejść badania lekarskie. Badanie stwierdza istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy.
Przeprowadza się je:

 • do ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat
 • po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy

Opłata za badanie lekarskie wynosi 200 zł, a jego koszty ponosi  pracodawca kierujący na badania.

Pracownik kierowany na badanie musi wypełnić oświadczenie w formie ankiety dotyczącej stanu zdrowia i złożyć ją uprawnionemu lekarzowi.

Uprawniony lekarz może:

 • skierować badaną osobę na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa
 • zlecić dodatkowe badania diagnostyczne

Po przeprowadzeniu badania lekarz wyda orzeczenie lekarskie.

Orzeczenie lekarskie może zawierać – wynikające ze stanu zdrowia – ograniczenia w zakresie:

 • terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami
 • pojazdów, którymi może kierować osoba, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania
 • specjalnych wymagań wobec kierowcy

Jeśli badany nie zgadza się z  orzeczeniem lekarskim, może złożyć wniosek o ponowne badanie w innej jednostce.

Za ponowne badania zapłaci:

 • osoba badana
 • pracodawca – jeśli kieruje na nie

Badanie kosztuje 200 złotych.

Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie za pośrednictwem lekarza, który je wydał. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego.

Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

Kierowca, który wykonuje przewóz drogowy (a także przedsiębiorca lub inna osoba wykonująca go osobiście) musi przejść:

 • konsultację u lekarza ze specjalizacją w dziedzinie okulistyki
 • badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW

Kierowca wykonujący przewóz drogowy musi także przejść badania psychologiczne. Przeprowadza się je, by stwierdzić istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy. Na badanie trzeba zgłosić się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

Badania psychologiczne przeprowadza się:

 • do ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat
 • po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy

Opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł. Jego koszty ponosisz ty jako pracodawca kierujący na badania.

Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu obejmuje:

 • wywiad bezpośredni i obserwację badanej osoby
 • badania narzędziami diagnostycznymi
 • ocenę i opis badanej osoby pod względem:
  • sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
  • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej
  • sprawności psychomotorycznej

Uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania wyda osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (tzw. orzeczenie psychologiczne).

Jeśli twój pracownik lub ty – jako kierujący na badania – nie zgadzacie się z treścią orzeczenia psychologicznego, możecie złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania. Wniosek składa się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika.

Koszty badania (150 złotych) ponosisz ty lub twój pracownik.

Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego składa się pisemnie za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który wydał orzeczenie psychologiczne. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od dnia jego wydania.

Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne.

 

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy musi:

 • wysyłać kierowców na szkolenia okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne
 • pokrywać koszty badań lekarskich i psychologicznych
 • przechowywać przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopię świadectw kwalifikacji zawodowej, orzeczeń lekarskich i psychologicznych
 • prowadzić dokumentację dotyczącą badań lekarskich i psychologicznych
 • przekazać kierowcy – z chwilą rozwiązania umowy o pracę – kopię orzeczeń i świadectw

Wysyłając kierowcę na badania lekarskie i psychologiczne spełniasz swoje obowiązki w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Uwaga

Jeżeli osobiście wykonujesz przewóz drogowy, także musisz obowiązkowo przechodzić badania lekarskie i psychologiczne.

Pierwsze badanie lekarskie oraz psychologiczne dla kierowców wykonujących przewóz drogowy trzeba zrobić przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji.

Każde następne badanie dla kierowcy w wieku do 60 lat wykonuje się w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Wynik badań lekarskich dla kierowcy powinien brzmieć: „Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy”.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Źródło: www.gov.pl