CZY GROZI CI COFNIĘCIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ?

CZY GROZI CI COFNIĘCIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ?

22 października do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie oraz niektórych innych ustaw. W ustawie wprowadzono m.in. instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Cofnięcie tego świadectwa nastąpi po stwierdzeniu przez wojewodę jego wydania niezgodnie ze stanem faktycznym.  Ponadto wojewoda będzie przekazywał do CEPiK informację o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej, a starosta na podstawie tej informacji  będzie zatrzymywał prawo jazdy z wpisem kodu 95 i cofał kartę kwalifikacji kierowcy. Dokonano również odpowiednich zmian w zakresie gromadzenia i przekazywania danych oraz zatrzymywania dokumentów. Wprowadzenie instytucji cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej stanowi podstawę do umieszczenia takiej informacji w CEK celem udostępnienia jej (oprócz informacji o wydaniu świadectwa), zgodnie z dyrektywą 2018/645, innym państwom członkowskim Unii Europejskiej w ogólnoeuropejskiej sieci elektronicznej. Ponadto będzie to służyć uniemożliwieniu wykonywania przewozu drogowego przez kierowców, którzy niezgodnie z prawem otrzymali świadectwo kwalifikacji zawodowej, a w dalszej perspektywie przyczyni się do uczestnictwa kierowców w pełnym wymiarze szkolenia okresowego, co z kolei powinno podnieść ich kwalifikacje również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projektowane rozwiązanie w zakresie wyłączeń obejmie grupy kierowców, np. rolników, którzy w świetle obowiązujących przepisów nie zawsze podlegali tym wyłączeniom.

Sprawdź także