Kategorie naruszeń

Zgodnie z listą kontrolną wyróżnia się trzy kategorie naruszeń:

kategoria I – naruszenia przepisów ADR stwarzające duże zagrożenie dla ludzi lub środowiska; naruszenia takie wymagają natychmiastowego podjęcia środków zaradczych, np. unieruchomienia pojazdu lub odstawienia jednostki transportowej pod nadzorem służb ratunkowych w bezpieczne

miejsce, wezwania służb ratunkowych, przeładowania towaru do innej jednostki transportowej lub cysterny, użycie opakowań awaryjnych, itp.

czyli:

 • brak wymaganego dokumentu przewozowego,
 • brak wymaganego numeru UN, prawidłowej nazwy przewozowej lub grupy pakowania (jeżeli występuje),
 • brak wymaganego zaświadczenia ADR,
 • brak wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR,
 • przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu,
 • przewóz towaru niebezpiecznego w sposób uniemożliwiający jego identyfikację,
 • uwolnienie się towaru niebezpiecznego z opakowania, jednostki transportowej, cysterny lub kontenera,
 • uszkodzenie opakowania, jednostki transportowej, cysterny lub kontenera, w stopniu stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub środowiska,
 • jednostka transportowa lub cysterna nie spełnia wymagań ADR w stopniu stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub środowiska,
 • przewóz luzem w kontenerze niezdatnym do użytku w rozumieniu ADR,
 • przewóz luzem w kontenerze niedopuszczonym do przewozu luzem,
 • przewóz towaru niebezpiecznego w sposób niedozwolony (w sztukach przesyłki, w cysternie lub luzem),
 • przewóz w jednej jednostce transportowej towarów, których ładowanie razem jest zabronione,
 • przewóz w jednej sztuce przesyłki towarów, których pakowanie razem jest zabronione,
 • przekroczenie dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny lub opakowania,
 • brak wymaganego zamocowania ładunku,
 • przekroczenie dopuszczalnych ilości towarów niebezpiecznych na jednostkę transportową,
 • używanie niewłaściwych urządzeń oświetleniowych,
 • nieprzestrzeganie zakazu używania otwartego płomienia podczas czynności ładunkowych,
 • użycie opakowania niespełniającego wymagań ADR,
 • użycie opakowania niezgodnie z instrukcją pakowania,
 • przewóz towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem (brak wymaganych tablic, nalepek, znaków i napisów),
 • przewóz towaru niebezpiecznego w nieoznakowanej sztuce przesyłki (brak wymaganych nalepek, znaków i napisów).

 

kategoria II – naruszenia przepisów ADR stwarzające umiarkowane zagrożenie dla ludzi lub środowiska; naruszenia takie wymagają podjęcia środków zaradczych w czasie kontroli lub po jej zakończeniu, nie później jednak niż do momentu zakończenia przewozu,

czyli:

 • przewóz pasażerów
 • brak dokumentu tożsamości członka załogi pojazdu,
 • brak nadzoru nad jednostką transportową,
 • brak wymaganych instrukcji pisemnych zgodnych z ADR,
 • uszkodzenie opakowania, jednostki transportowej, cysterny lub kontenera, w stopniu niestwarzającym bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska,
 • przewóz sztuk przesyłki w kontenerze niezdatnym do użytku w rozumieniu ADR,
 • jednostka transportowa, kontener lub cysterna nie spełnia wymagań ADR w stopniu niestwarzającym bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska,
 • niewłaściwe zamknięcie cysterny lub opakowania zewnętrznego w opakowaniu kombinowanym,
 • niewłaściwe oznakowanie jednostki transportowej, kontenera lub cysterny,
 • niewłaściwe oznakowanie sztuki przesyłki lub opakowania zbiorczego,
 • brak wymaganego wyposażenia awaryjnego ogólnego stosowania,
 • brak wymaganego sprzętu do ochrony dróg oddechowych,
 • brak innych wymaganych środków ochrony indywidualnej lub wyposażenia,
 • brak wymaganego wyposażenia przeciwpożarowego.

 

kategoria III – naruszenia przepisów ADR stwarzające małe zagrożenie dla ludzi lub środowiska; naruszenia takie nie wymagają podjęcia środków zaradczych w czasie trwania przewozu,

czyli:

 • brak innych niż numer UN, prawidłowa nazwa przewozowa i grupa pakowania informacji w dokumencie przewozowym,
 • brak wymaganego zaświadczenia ADR w jednostce transportowej,
 • brak wymaganej kopii świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę,
 • brak wymaganego certyfikatu pakowania kontenera lub pojazdu,
 • brak wymaganego zezwolenia na wykonywanie operacji transportowej,
 • brak wymaganego świadectwa dopuszczenia przedziału ładunkowego lub osłony,
 • niewłaściwe wymiary tablic, napisów, nalepek lub znaków.