Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej jest przeznaczony dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewozu rzeczy lub osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy po 10 września 2008 na kat. D (autobus) i po 10 września 2009 r. na kat. C (ciężarówka) ukończyli właśnie kurs kwalifikacji wstępnej. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy.

 

CEL KURSU

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej. Kursant po zaliczeniu wszystkich wymaganych modułów danego kursu oraz spełnieniu wymagań postawionych w §7 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314), posiada uprawnienia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

 

ZAKRES SZKOLENIA

  • szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
  • stosowanie przepisów,
  • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym,
  • zajęcia praktyczne jazdy w warunkach specjalnych symulatorem lub na płycie poślizgowej (ODTJ).

 

WYMAGANY WIEK:

Kursy kwalifikacji wstępną dzielą się na 4 rodzaje:

 

kwalifikacja wstępna – może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat,

kwalifikacja wstępna przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat,

kwalifikacja wstępna uzupełniająca – może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat,

kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona – może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat.

 

Kierowca może rozpocząć szkolenie w zależności od posiadanego wieku. Osoby, które ukończyły 21 rok życia mogą rozpocząć tak zwaną wersję przyśpieszoną czyli kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, natomiast osoby wieku od 18 do 21 powinny rozpocząć pełne szkolenie to znaczy kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Kursy kwalifikacji wstępnej uzupełniającej są przeznaczone dla osób posiadających już kwalifikację wstępną w zakresie przewozu osób i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o przewóz rzeczy.

 

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW:

Szkolenie może osoba, która:

– posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,

– posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,

– ukończyła wymagany wiek,

– nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy.

(UWAGA! badania powinny być przeprowadzone w oparciu o Ustawę o transporcie drogowym),

 

 

CZAS TRWANIA

 

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 280 godzin, w tym:

260 godzin zajęć teoretycznych,

16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6-stopniowym symulatorze (4 godziny na płycie poślizgowej).

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:

130 godzin zajęć teoretycznych,

8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

1 godzina zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6 stopniowym symulatorze (2 godziny na płycie poślizgowej).

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E: 

Szkolenie trwa 70 godzin, w tym:

65 godzin zajęć teoretycznych,

5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:

32,5 godzin zajęć teoretycznych,

2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Według rozporządzenia egzamin może zostać ustalony dopiero po ukończeniu kursu i zawsze przebiega w ośrodku, w którym kursant uczęszcza na zajęcia. Komisja egzaminacyjna zostaje wybrana przez przewodniczącego komisji, którego wybiera Wojewoda właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka. Na egzamin składa się test składający się z części podstawowej (20 pytań) oraz części specjalistycznej ( kat. C lub kat. D) (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej jak 4 błędy w części podstawowej oraz więcej jak 5 błędów w części specjalistycznej.