Najczęściej spotykane naruszenia w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

to:

  • używanie nieatestowanego lub przeterminowanego wyposażenia – szczególnie gaśnic,
  • nieuwzględnianie konieczności wyposażenia w środki ochrony indywidualnej drugiego kierowcy lub innego członka załogi,
  • brak dokumentu przewozowego lub nieprawidłowości w dokumencie przewozowym – brak wszystkich wymaganych elementów,
  • brak świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR,
  • brak mocowania ładunku na pojeździe lub nieprawidłowości z tym związane,
  • brak przeszkolenia kursowego kierowcy,
  • pozostawianie tablicy ostrzegawczej barwy pomarańczowej na ciągniku samochodowym po odłączeniu naczepy przewożącej towary niebezpieczne,
  • stosowanie opakowań, które nie spełniają wymagań ADR,
  • niespełnienie przez pojazd wymagań narzuconych umową ADR.