Odpowiedzialność kierowcy

Związana z przewozem towarów niebezpiecznych:

 

  • Kierowca ponosi odpowiedzialność bezpośrednią za wszelkie czynności wykonywane w trakcie przewozu.

 

  • Gdy w trakcie kontroli zostaną stwierdzone naruszenia dotyczące przewozu towarów, w tym towarów niebezpiecznych, kierujący pojazdem, osoba prowadząca inny środek transportu, członek załogi środka transportu lub inna osoba fizyczna wykonująca czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, która narusza obowiązki lub warunki przewozu towarów niebezpiecznych, może zostać ukarany mandatem karnym (grzywną) do 1000 zł. w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

  • Wykaz wykroczeń oraz wysokości grzywien za poszczególne wykroczenia w przewozie towarów niebezpiecznych, wynikające z ustawy o transporcie drogowym i prawa o ruchu drogowym reguluje załącznik do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (poz. 1367).

 

  • W przypadku ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych nie ma ustalonego katalogu wykroczeń. Oznacza to, że mandat może być nałożony na kierowcę lub inną osobę za każde wykroczenie a jego wysokość ustalana jest przez kontrolującego.

 

  • W sytuacji gdy dojdzie do wypadku z winy kierowcy, a skutki wypadku będą poważne, kierowcy może zostać postawiony zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

 

  • Jeśli natomiast dojdzie do uwolnienia się substancji niebezpiecznych, eksplozji materiałów wybuchowych, rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących, żrących, lub pożaru substancji łatwopalnych, w wyniku niestosowania się do przepisów umowy ADR, kierowcy grozi postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.