Służby uprawnione do kontroli przewozów ADR

Kontrole ITD / Dyżury

Służby uprawnione do kontroli przewozów ADR

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego na drogach, parkingach oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

Zakres kontroli:

 1. Zgodność wymaganego przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami określonymi w ADR oraz w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego naczyń, opakowań, urządzeń transportowych służących do przewozu towarów niebezpiecznych.
 3. Sprawdzenie stanu technicznego środka transportu użytego do przewozu, oraz jego znakowania i wyposażenia.
 4. Sprawdzenie przeszkolenia osób wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych oraz czynności związane z tym przewozem, oraz sprawdzenie czy został wyznaczony doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
 5. Sprawdzenie dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecznych, w szczególności zaświadczenie ADR.

 

Funkcjonariusze policji – na drogach i parkingach

Zakres kontroli:

 1. Zgodność wymaganego przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami określonymi w ADR oraz w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego naczyń, opakowań, urządzeń transportowych służących do przewozu towarów niebezpiecznych.
 3. Sprawdzenie stanu technicznego środka transportu użytego do przewozu, oraz jego znakowania i wyposażenia.
 4. Sprawdzenie dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecznych, w szczególności zaświadczenie ADR.

 

Funkcjonariusze Straży Granicznej– na drogach i parkingach, na terenie całego kraju.

Zakres kontroli:

 1. Zgodność wymaganego przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami określonymi w ADR oraz w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego naczyń, opakowań, urządzeń transportowych służących do przewozu towarów niebezpiecznych.
 3. Sprawdzenie stanu technicznego środka transportu użytego do przewozu, oraz jego znakowania i wyposażenia.
 4. Sprawdzenie dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecznych, w szczególności zaświadczenie ADR.

 

Funkcjonariusze Celno – Skarbowi – na terenie całego kraju.

Zakres kontroli:

 1. Sprawdzenie dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecznych, w szczególności zaświadczenie ADR.

 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej– jedynie w zakresie przewozu wykonywanego przez siły zbrojne.

 

Służby, o których mowa powyżej, przy przeprowadzaniu kontroli mogą współdziałać w niezbędnym zakresie z upoważnionymi przedstawicielami:

Państwowej Agencji Atomistyki — w sprawach warunków przewozu materiałów promieniotwórczych;

Transportowego Dozoru Technicznego — w sprawach:

– warunków technicznych i badań urządzeń transportowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,

– warunków technicznych i badań nadwozi pojazdów do przewozu luzem towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym,

– warunków technicznych i badań naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do przewozu gazów,

– świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,

– świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;

 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Wojskowego Dozoru Technicznego – w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wykonywanego przez siły zbrojne;

 

Inspekcji Ochrony Środowiska – w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska;

 

Straży Ochrony Kolei — w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów porządkowych i dotyczących ochrony życia i zdrowia ludzi na obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych;

 

innych organów właściwych w sprawach:

– warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych;

– badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych;

– warunków przewozu materiałów zakaźnych;