Wywóz/przywóz towarów poza obszar celny UE

Wywóz/przywóz towarów poza obszar celny UE

Wywóz towarów poza obszar celny UE

– po załadunku towaru odebrać od załadowcy/nadawcy/spedytora dokumenty handlowe (faktura, specyfikacja i inne, które muszą być przewożone wraz z towarem),

– dostarczyć towar do określonego oddziału celnego, w którym ma nastąpić odprawa celna,

– przekazać agencji celnej (zgłaszającemu) posiadane dokumenty lub udać się bezpośrednio do oddziału celnego, jeśli nadawca towaru przekazał informację o numerze zgłoszenia celnego,

– oczekiwać na ewentualną kontrolę przesyłki i/lub nałożenie zamknięć celnych (plomby),

– w przypadku kontroli przesyłki udostępnić towar,

– po zakończeniu formalności odebrać dokument odprawy lub zapisać jego numer referencyjny,

– przekraczać granicę we wskazanym w w/w dokumencie miejscu i czasie.

 

Przywóz towarów spoza obszaru celnego UE

– na granicy zgłosić przybycie towaru, aby agencja celna mogła zgłosić towar do odprawy ostatecznej (oclenie) lub skierować w tranzycie do innego (wewnętrznego) oddziału celnego, przy zastosowaniu dokumentu T1,

– dostarczyć towar do miejsca przeznaczenia (jeśli został oclony) lub do wskazanego w dokumencie T1 oddziału celnego, w którym ma nastąpić odprawa ostateczna (oclenie), przy zachowaniu terminu określonego w tym dokumencie,

– oczekiwać na ewentualną kontrolę przesyłki i/lub na kontrolę zamknięć celnych (plomb),

– w przypadku kontroli przesyłki na polecenie funkcjonariusza usunąć zamknięcia celne (plomby) i udostępnić towar,

– po zakończeniu formalności uzyskać od zgłaszającego przynajmniej ustne potwierdzenie dokonania odprawy celnej,

– dostarczyć towar do siedziby odbiorcy lub w inne wskazane w dokumentach miejsce rozładunku.

 

Sprawdź także