USTAWA DOTYCZĄCA POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH OPUBLIKOWANA

USTAWA DOTYCZĄCA POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH OPUBLIKOWANA

11  stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W ten sposób ustawa o drogach publicznych została znowelizowana w zakresie przepisów dotyczących pojazdów nienormatywnych. Zmiany wejdą w życie po upływie 60. dni od dnia ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami.

Ustawa dotyczy umożliwienia ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton bez konieczności uzyskiwania zezwoleń, ale jeżeli zarządca drogi lub samorząd nie skorzysta z prawa ograniczenia ruchu. Właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego albo właściwa rada gminy (miasta) w drodze uchwały mogą ustanowić zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t po określonej drodze publicznej lub jej odcinku oraz w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki.

Przepisy stanowią wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r. Tak więc polskie przepisy stają się zgodne z prawem unijnym dyrektywy Rady 96/53/WE.

Treść ustawy:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000005401.pdf 

Sprawdź także