KIEROWCY UWAŻAJCIE! PIESI BĘDĄ MIEĆ NOWE PRAWA…

KIEROWCY UWAŻAJCIE! PIESI BĘDĄ MIEĆ NOWE PRAWA…

22 listopada wpłynął do Sejmu, a 4 grudnia br. skierowano do pierwszego czytania Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego nie tylko gdy już jest na przejściu dla pieszych (tak jak jest obecnie), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem.

w art. 13:

b)        po ust. 1 dodaje się ust. 1a i w brzmieniu:

„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju.

w art. 26:

  1. a)        ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub oczekuje na możliwość wejścia na nie.”,