JESTEŚ NA SZKOLENIU – MIEJ ZE SOBĄ KARTĘ KIEROWCY!

JESTEŚ NA SZKOLENIU – MIEJ ZE SOBĄ KARTĘ KIEROWCY!

Kolejny zapis w projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, ma na celu eliminację „martwych dusz” na szkoleniach.

W celu podniesienia skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia w projekcie ustawy określono, że wojewoda współpracuje w tym zakresie z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego, a w razie potrzeby zleca mu przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli wybranych przedsiębiorców. Ponadto do zadań Inspektora dodano przeprowadzenie kontroli dokumentów związanych z również obowiązkowymi szkoleniami kierowców i wykonywaniem przez nich pracy na stanowisku kierowcy. Ma to uskutecznić działania wojewody w zakresie wykazania nieobecności kierowców na zajęciach mimo stwierdzania w dokumentacji szkoleniowej ich obecności na zajęciach poprzez porównywanie dokumentacji szkoleniowej z odczytem karty do tachografu kierowcy (aktualnie niejednokrotnie w dokumentacji szkoleniowej jest odnotowana obecność kierowcy mimo tego, że w czasie szkolenia kieruje pojazdem i wykonuje przewóz drogowy, co dokumentuje jego karta do tachografu).