POLSKA PODPISAŁA UMOWY MIĘDZYNARODOWE M333 I M334

POLSKA PODPISAŁA UMOWY MIĘDZYNARODOWE M333 I M334

Na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769) 9 lutego 2021 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M333 (dotycząca kierowców) i M334 (dotyczących doradców DGSA).

Tekst Umowy wielostronnej M333 określa załącznik do obwieszczenia, w którym czytamy, że:

(1) W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r., zachowują ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 października 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony.

(2) Niniejsza umowa obowiązuje do 1 października 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR – sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Oprócz naszego kraju Umowę wielostronną M333 podpisały właściwe władze następujących państw:

Republika Federalna Niemiec (25 stycznia 2021 r.)

Republika Grecka (26 stycznia 2021 r.)

Republika Czeska (26 stycznia 2021 r.)

Republika San Marino (26 stycznia 2021 r.)

Republika Irlandii (27 stycznia 2021 r.)

Królestwo Norwegii (29 stycznia 2021 r.)

 

Źródło: MI

Sprawdź także